6 thoughts on “Yuvraj singh Suresh Raina T20 cricket

  1. ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਕਟ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਕਟ ਚ ਜਿਸ਼ ਨੇ ਵਲਡਕਪ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉ ਜੁਵਰਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਨਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਰ ਉਸ਼ਨੂੰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *